Doposażenie PSZOK w Bysławiu

            Dnia 16 czerwca 2021 r. Gmina Lubiewo podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu o powierzenie grantu na realizację inwestycji pn. ,,Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu przez zakup koparko-ładowarki”. Przedmiotem umowy był zakup i dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby PSZOK w Bysławiu.
W postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta. Dostawcą sprzętu była Firma Handlowo Usługowa Pilarski Grzegorz z Lubiewa, która zrealizowała zamówienie za cenę 153 627,00 zł brutto
i zaproponowała okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy. Odbiór koparko-ładowarki nastąpił w dniu 2 listopada 2021 r.

Zadanie jest dofinansowane w wysokości 73 889,45 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020