Dodatek dla podmiotów wrażliwych

[AKTUALIZACJA 28.11.2022 – dodano nowy wzór wniosku]

Od dnia 20 września br. podmioty wrażliwe oraz przedsiębiorstwa energetyczne mogą składać do gmin wnioski o wypłatę dodatku natomiast w przypadku przedsiębiorstw energetycznych rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zgodnie z art. 24 ust. 12 i 13 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. Po tym terminie wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W ustawie zaproponowano wsparcie dla grupy podmiotów wrażliwych, które nie są przyłączone do sieci gazowej i sieci ciepłowniczej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy są to:

 • podmioty udzielające opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • noclegownie, ogrzewalnie,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmioty systemu oświaty,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy oraz dzienni opiekunowie,
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • rodzinne domy pomocy albo mieszkania chronione,
 • centra integracji społecznej,
 • kluby integracji społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej,
 • organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne.

Wsparcie przysługuje tym podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy albo gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej.

Wysokość dodatku stanowić będzie 40% wzrostu kosztów związanych z zaopatrzeniem w ciepło, w stosunku do kosztów poniesionych w ciągu wybranych 2 z 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku znajduje się w załączniku.

Organ administracji dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do CEEB, a także pod względem jego wysokości, prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów oraz prawidłowej reprezentacji. Organ nie sprawdza tego jaka działalność jest prowadzona pod danym adresem.

Pamiętaj! Deklarację CEEB dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Dodatek jest przyznawany na  główne źródło ciepła, które w przypadku:

 • podmiotów wrażliwych – zostało uruchomione przed 30 czerwca 2022 r. a deklaracja została złożona przed dniem 20 września 2022 r.

Do spraw związanych z dodatkiem dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych , mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA).

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o  dodatkach, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Zarówno przyznawanie dodatków dla gospodarstw domowych jak i dodatków dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydawania decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Jednak odmowa przyznania dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku, wymagają wydania takiej decyzji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile został wskazany we wniosku o wypłatę dodatku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Obecnie elektroniczne wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych nie są dostępne na platformie usług ePuap.

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o wypłatę dodatku:

 • podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę gov.pl.
 • wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę gov.pl.

Dodatki będą przyznawane jednorazowo na główne źródło ciepła wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski można składać w urzędzie Gminy Lubiewo biuro nr 5 oraz biuro nr 7.

Pliki do pobrania