Czyste Powietrze. Gmina Lubiewo uruchomiła punkt konsultacyjno- informacyjny.

Czyste Powietrze. Gmina Lubiewo uruchomiła punkt konsultacyjno- informacyjny.

Urząd Gminy w Lubiewie z dniem 4 maja 2021 r. uruchomił dla mieszkańców Gminy Lubiewo punkt konsultacyjno- informacyjny obsługi Programu „Czyste Powietrze”. Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiewie przy ul. Hallera 9 (wejście do Urzędu Stanu Cywilnego) i czynny jest 5 dni w tygodniu. Godziny pracy punktu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 14.00-16.00, wtorek w godz. 15.00-17.00, piątek w godz. 13.00-15.00. W celu uzyskania informacji na temat programu należy kontaktować się z Panią Magdaleną Hoppe pod nr tel. 52 33 49 310 wew. 41 lub adresem e-mail ug.hoppe@lubiewo.pl.  Ze względu na duże zainteresowanie programem wymagane jest wcześniejsze ustalenie daty  i godziny indywidualnego spotkania.

W punkcie można uzyskać informacje o zasadach Programu oraz bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Zainteresowani mieszkańcy mogą także skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, przy którym można wypełnić wnioski, wydrukować je i od razu złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Toruniu. Punkt pomaga także przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Podstawowe informacje o Programie Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

– właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

– wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

– uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania– osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskodawcy.

– uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przed złożeniem wniosku o podwyższone dofinansowanie wnioskodawca występuje z żądaniem o wydanie zaświadczenia do gminy. W żądaniu wnioskodawca wskazuje swoje dane oraz dane członków swojego gospodarstwa domowego, zaznacza też rodzaj gospodarstwa tzn. czy jest ono wieloosobowe czy jednoosobowe. Zaświadczenie jest niezbędne, żeby ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Jest to załącznik obowiązkowy do składanego wniosku.Zaświadczenia wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie z upoważnienia Wójta Gminy Lubiewo.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dotacja może wynosic do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania I 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

ZAKRES KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH I MAKSYMALNE POZIOM DOFINANSOWANIA

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy w Lubiewie:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 5. Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 6. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 7. Numer KW i nr dz. ew.
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 9. Powierzchnia budynku/lokalu.
 10. Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 11. Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.)

PRZYDATNE LINKI

Wymagana dokumentacja https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja

Kalkulator dotacji https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie https://lista-zum.ios.edu.pl/

Instruktaż wypełniania wniosku http://czystepowietrze.gov.pl/akademiaczystegopowietrza/