Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Wójt Gminy Lubiewo przypomina, że zgodnie z art. 27g ust. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. 2021 r. , poz. 554), od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o źródłach  ciepła  lub źródłach spalania paliw.

Powyższą czynność można dokonać przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej www.zone.gunb.gov.pl lub złożyć osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy Lubiewo ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo (dotyczy budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiewo).

Termin na złożenie ww. deklaracji upływa:

– po 12 miesiącach od dnia uruchomienia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – czyli do 30 czerwca 2022r. !!!   (dla budynków już istniejących);

– po 14 dniach od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (dla nowo powstałych budynków, w których źródło ciepła uruchomiono po dniu 1 lipca 2021 r.).

Urzędnik, który otrzymał deklarację w wersji papierowej wprowadza ją do systemu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia jej przez obywatela – w przypadku zgłoszenia źródeł ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca. Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. urzędnik ma obowiązek wprowadzić do systemu w terminie 30 dni.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budowalnego (GUNB).

Powyższy obowiązek dotyczy każdego właściciela/zarządcy budynku lub lokalu. Za brak złożonej deklaracji grozić będzie grzywna wymierzona na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.