Budowa targowiska gminnego w Lubiewie

Odsłony: 1

W dniu 19 marca br. komisja przetargowa zakończyła pracę nad oceną ofert złożonych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.: „Budowa targowiska gminnego w Lubiewie”. W przetargu złożono 3 oferty. Zaproponowano następujące ceny:  452 730,71 zł (Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „.H.U.  KOSZOWSKI  s.c. z Pruszcza), 512 600,10 zł (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Zygowski z Koronowa) i 634 700,00 zł (Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski z Cekcynka). Drugim kryterium był okres gwarancji jakości. Każdy z Wykonawców zaproponował 60 – miesięczną gwarancję. Najkorzystniejszą ofertę złożyło  P.H.U.  KOSZOWSKI  s.c.
z Pruszcza.  Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 29 marca br.

Zakres robót obejmuje utworzenie targowiska przy ul. Hallera 15 w Lubiewie. Projekt przewiduje budowę budynku higieniczno – sanitarnego o pow. zabudowy 24 m2, trzech zadaszonych wiat, ogrodzenia, utwardzenia powierzchni gruntu na terenie targowiska i oświetlenia w postaci lamp solarnych.

Na terenie targowiska powstanie 12 miejsc do handlu pod zadaszonymi wiatami (po cztery stanowiska pod każdą wiatą) oraz 11 miejsc do handlu na utwardzonym placu. Zakłada się, że 50% powierzchni handlowej targowiska przeznaczona będzie dla rolników sprzedających wyprodukowane produkty oraz ponad 10% powierzchni handlowej targowiska pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, pozostałe stanowiska z możliwością sprzedaży wyrobów tekstylnych, butów itp.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalono do końca września br.

Celem projektu jest wsparcie lokalnego rozwoju oraz stworzenie warunków do sprzedaży produktów rolno – spożywczych i innych.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  260 025,00 zł.

                                                                                                                                                             Justyna Glazik