Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław- Bysławek II etap

Umowa na realizację inwestycji została zawarta w dniu 21.03.2018r. pomiędzy Wykonawcą-
Usługi Budowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski, a Inwestorem- Gminą Lubiewo.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ścieżki z betonu asfaltowego na odcinku 1464 mb.,
tj. początek od wykonanego I etapu ścieżki w Bysławku, koniec przy placu Kościoła Przemienienia Pańskiego w Bysławiu.

Wykonano podbudowę, warstwę odsączającą, ustawiono obrzeża betonowe. Aktualnie trwają prace końcowe polegające na układaniu masy bitumicznej.

Wartość robót wynosi: 668 484,51 zł brutto.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych.

Dofinansowanie wynosi 266 670,00 zł brutto. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Lubiewo.