Budowa ścieżki rowerowej Bysław – Bysławek

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ścieżki z betonu asfaltowego na odcinku 1464 mb.,
tj. początek od wykonanego I etapu ścieżki w Bysławku, koniec przy placu Kościoła Przemienienia Pańskiego w Bysławiu.

Celem projektu jest redukcja stopnia emisji CO2 dzięki zmniejszeniu liczby osób korzystających
z transportu zmechanizowanego na rzecz komunikacji rowerowej.

Planowane efekty: poprawa środowiska naturalnego, jakości powietrza, obniżenie poziomu hałasu,
a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowany termin zakończenia prac: 13 lipca 2018r.

Wartość projektu: 668 484,51 zł brutto.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych.

Wkład Funduszu Europejskiego wynosi 266 670,00 zł brutto.