Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z budynkiem edukacyjno- promocyjnym w Bysławiu

Gmina Lubiewo zrealizowała przedsięwzięcie związane z budową infrastruktury Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nowa infrastruktura PSZOK powstała przy oczyszczalni ścieków w Bysławiu.  Zadanie to zostało rozpoczęte w połowie lipca 2018 r. Wykonawcą był Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski z Cekcynka, który zaproponował cenę 1.146.000,00 zł  za wykonanie robót budowlanych. Odbiór robót budowlanych ustalono na dzień 07 listopada br.

W ramach projektu pobudowano budynek edukacyjno-promocyjny wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i fundamentami pod wagę najazdową, wiatę na odpady  wielkogabarytowe, boksy z przeznaczeniem na odpady budowlane, zielone, opony, tworzywa sztuczne, ogrodzenie o konstrukcji metalowej i utwardzenie nawierzchni, oświetlenie typu led. Ponadto na teren PSZOK zakupione zostały kontenery i pojemniki na odpady.

Głównym celem projektu jest redukcja ilości wytwarzania odpadów komunalnych oraz zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu grantowego pn.: „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  791.951,22 zł.