Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

W listopadzie rozpoczęła się inwestycja pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo”. Zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Wykonawcą jest firma EURO-POL Tomasz Mierzejewski z Ostrołęki. Przedmiotem zadania jest budowa 33 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bysław, Bysławek, Teolog, Wełpin, Minikowo, Lubiewo, Klonowo, Sucha, Lubiewice, Szumiąca. Projekt dofinansowany jest dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Całkowita wartość robót budowlanych: 798.500,60 zł

Dofinansowanie –413.077,00 zł.

Termin realizacji – 30.11.2018 r.