Budowa infrastruktury Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu

            Trwa realizacja projektu pn.: ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz
z budynkiem edukacyjno-promocyjnym w Bysławiu”. Nowa infrastruktura PSZOK powstanie na terenie działek
o nr ewid. 412/3, 614/4, 525/4, przy oczyszczalni ścieków w Bysławiu.

Projekt przewiduje budowę: budynku edukacyjno-promocyjnego wraz z parkingiem dla samochodów osobowych
i fundamentami pod wagę najazdową, wiaty na odpady  wielkogabarytowe, boksów na odpady z przeznaczeniem na odpady budowlane, zielone, opony, tworzywa sztuczne, ogrodzenia o konstrukcji metalowej, utwardzenia nawierzchni i oświetlenia typu led. Ponadto na teren PSZOK zakupione zostaną:

– kontenery z przeznaczeniem na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lampy fluorescencyjne, zużyte baterie i akumulatory, farby, lakiery, kleje, metal, odzież i tekstylia,
– pojemniki na szkło, papier i odpady wielomateriałowe,

–  kontener na świetlówki,

– kontenery uniwersalne z podgumowaną wyjmowaną wanną,

– pojemniki na baterie.

W budynku edukacyjno-przyrodniczym zaplanowano edukację ekologiczną. Prowadzone będą szkolenia, warsztaty prelekcje dotyczące ochrony środowiska w tym poprawnej selekcji odpadów dla różnych grup wiekowych. Ponadto w budynku znajdować się będzie punkt naprawy urządzeń elektrotechnicznych (naprawa do ponownego użycia).

Wykonawcą, zgodnie z wynikiem przetargu, jest Zakład Usług Murarskich Jarosław Kołodziejski
z Cekcynka, który zaproponował cenę 1.146.000,00 zł. Termin realizacji robót budowlanych został wyznaczony do końca października br.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańców Gminy Lubiewo. Do celów szczegółowych należy zaliczyć:

  • zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Lubiewo:
  • ograniczenie występowania „dzikich wysypisk”,
  • zwiększenie odzysku materiałów i zasobów z odpadów,
  • poprawę stanu powietrza atmosferycznego,
  • zwiększenie dostępności do PSZOK,
  • zmniejszenie ilość odpadów kierowanych na składowisko.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu grantowego pn.: „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  791.951,22 zł.