8 najważniejszych zmian w prawie o stowarzyszeniach

(Informacje bieżące o zmianach w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie Prawo o stowarzyszeniach można znaleźć na stronie www.ngo.pl )

W dniu 20 maja 2016 r. wchodzi w życie większość przepisów nowelizujących ustawę Prawo o stowarzyszeniach. Natomiast przepisy dotyczące przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r.

Sprawdź, co się zmieni

7 osób założy stowarzyszenie

Zmianie ulega wymóg ilości członków mogących założyć stowarzyszenie.

Z obowiązującego dotąd limitu 15 osób, po nowelizacji osoby w liczbie co najmniej 7, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.

Interesy zbiorowe członków

W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenia będą mogły reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.

Zatrudnianie członków

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków, a do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, a od 20 maja 2016 r. także swoich członków.

Umowy i spory z członkiem zarządu

W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).

Statut stowarzyszenia i tworzenie jednostek terenowych

W statucie stowarzyszenia trzeba będzie określać także możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, a w zakresie sposobu reprezentowania stowarzyszenia – w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia.

Tworzenie jednostek terenowych

Nowelizacja dodaje też nowe przepisy, które dotyczą tworzenia jednostek terenowych przez stowarzyszenia. Postanowienia o tym także musi określać statut stowarzyszenia.

Dostosowanie statutów

Do 20 maja 2018 r., stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych dostosują swoje statuty do wymagań przewidzianych przepisami nowelizacji.

Stowarzyszenia zwykłe

Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem.

Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna. Osoby w liczbie co najmniej 3, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe. Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel je reprezentujący albo zarząd.

nowelizacja_stow_A4

zmiany w ustawie o ngo

8 rzeczy o których musi pamietać każda organizacja