21 grudnia 2015 – ostateczny terminu zakończenia projektu LUBIEWO – INTERNET- EDUKACJ@

Odsłony: 1

planetka-elearning

W m-cu lipcu 2015 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwróciła się do wszystkich Beneficjentów Działania 8.3 z możliwością zwiększenia zakresu rzeczowego realizowanych projektów. Gmina Lubiewo skorzystała z takiej możliwości. Ostatecznym terminem zakończenia projektu, realizowanego przez Gminę Lubiewo projektu pn. „LUBIEWO – INTERNET- EDUKACJ@”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8 “Społeczeństwo informacyjne jest
21 grudnia 2015 r..
W ramach zwiększenia zakresu rzeczowego projektu przewiduje się zakup 57 komputerów z oprogramowaniem dla Zespołów Szkół w Lubiewie i Bysławiu – powstaną kolejne 2 pracownie komputerowe. Pięć komputerów trafi do Domu Kultury w Lubiewie. Na potrzeby tych jednostek planowany jest zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych.  Każda ze szkół otrzyma serwer na potrzeby powstałych sieci lokalnych.
Gminna sieć internetowa jest już uruchomiona do eksploatacji. W biurze nr 12 Urzędu Gminy w Lubiewie można otrzymać  loginy i hasła dostępu do sieci Internet i platformy e-learningowej. Na stronie www.lubiewo.pl/internet.edukacja zamieszczona jest instrukcja podłączenia do Internetu.

Platforma e-learning dostępna jest pod adresem: http://elearning.lubiewo.pl
Zostaje otwarta lista rezerwowa chętnych do uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i formularze dostępne są na stronie www.lubiewo.pl/internet.edukacja.

Wypełnione dokumenty można składać w biurze nr 12 lub sekretariacie UG – biuro nr 15.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze nr 12 – u informatyka projektu – Łucji Koniarskiej tel. 52 33 49310 wew. 16 lub 512 864 180.

Do uczestnictwa w projekcie można zakwalifikować się w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Beneficjentów Ostatecznych z obecnej grupy.  Rezygnacja może zaistnieć  z następujących przyczyn, np.: wymeldowanie z terenu gminy Lubiewo, z innych przyczyn osobistych lub gdy zostanie rozwiązana umowa ze strony Gminy Lubiewo w przypadku naruszenia zasad określonych w Umowie i Regulaminie Rekrutacji i udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie.
O kolejności  włączenia do uczestnictwa w projekcie,  po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Przypomnijmy, celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 650 gosp. domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną i/lub niepełnosprawnością. Wymieniona ilość gospodarstw stanowi ok. 40 % ogółu gospodarstw domowych w gminie Lubiewo. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu wyposażonych zostanie 14 jednostek podległych. W sumie, po zwiększeniu zakresu projektu,  do szkół, bibliotek i świetlic trafi 222 komputery. Tym samym, dzieci i młodzież z rodzin objętych wsparciem będą mogły korzystać z cyberprzestrzeni ucząc się wg nowoczesnych rozwiązań cyfrowej szkoły.

Łucja Koniarska
informatyk projektu