20 000,00zł  dla Gminy Lubiewo i Kół Gospodyń Wiejskich

Odsłony: 1

Gmina Lubiewo aplikowała o dotację w ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Zgodnie z założeniami programu, dotacja mogła być przyznana na zadania mające na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, polegające na  zorganizowaniu oraz przeprowadzaniu akcji i przedsięwzięć informacyjnych oraz zakupie urządzeń i wyposażenia. Zadania te mogą być realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego działające w imieniu i na rzecz właściwych terytorialnie kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru KGW.

Kwota wnioskowanej pomocy na rzecz jednego koła gospodyń wiejskich nie mogła przekroczyć 5 000,00 zł., a Gmina mogła złożyć wniosek do maksymalnej kwoty dotacji
w wysokości 20 000,00 zł, i taką dotację otrzymała.

Gmina Lubiewo ujęła do dofinansowania wszystkie siedem zarejestrowanych kół tj. KGW Trutnowo, KGW Lubiewice, KGW Lubiewo „Lubiewianki”,  KGW Bysław „Borowiacka Kraina”, KGW Bysławek, KGW Płazowo „Wesołe babki”, KGW Klonowo.

 
Projekt pn. „Wiewiórka i ja świadomość swą ma”, którego celem jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych  polegać będzie na zorganizowaniu jednego przedsięwzięcia informacyjno – edukacyjnego ukierunkowanego na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w zakresie przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Impreza odbędzie się 18 czerwca br. na terenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Bysławiu.

Główne elementy przedsięwzięcia to:

– zorganizowanie trzech konkursów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

– poprowadzenie dla uczestników praktycznych zajęć dydaktycznych na terenie miasteczka ruchu drogowego, w tym inscenizacja autentycznego ruchu drogowego.

– znakowanie rowerów i innych pojazdów,

– rozdawanie odblasków i ulotek przez dwie osoby dorosłe i jedno dziecko przebrane w stroje wiewiórek,
– stoiska tematyczne partnerów przedsięwzięcia, w których wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z porady specjalistów, uzyskać niezbędne informacje, ulotek i innych materiałów oraz  skorzystać z poczęstunku.

W ramach zadania drugiego tj. zakup sprzętu i wyposażenia, nasz koła zdecydowały o zakupie 3 namiotów wystawowych, 8 zestawów cateringowych czyli 8 stołów i 16 ławek, maszyny do waty cukrowej oraz artykułów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy tj. artykuły spożywcze i nagrody na konkursy.

Zakładane rezultaty to m.in.:

1. Możliwość spotkania  się mieszkańców,

2. Wzrost świadomości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości w zakresie przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

3.Poprawa wiedzy na temat obowiązującego prawa, reagowania w sytuacjach zagrożeń, właściwych postaw obywatelskich i społecznych,

4. Efektywne wykorzystanie posiadanej infrastruktury – miasteczko ruchu drogowego,
5. Aktywizacja społeczności lokalnej, w tym służb, instytucji, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych do współpracy na rzecz ograniczania przestępczości i zwiększania świadomości mieszkańców w tym zakresie.

Autorkami projektu są Pani Paulina Ciepluch i Wioletta Szymczak z Urzędu Gminy
w Lubiewie.