Regulamin PSZOK

Zarządzenie nr  114/2018

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bysławiu

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.), art. 3 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Wójt Gminy Lubiewo zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się  regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Bysławiu stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo.

      2. Treść Zarządzenia podlega opublikowaniu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubiewie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2018 r.

§ 4. Z dniem 10 grudnia 2018 r. traci moc Zarządzenie nr 53/2013 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 28.06.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu k

orzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Załącznik do

Zarządzenia nr 114/2018

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 5 grudnia 2018 r.

REGULAMIN

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bysławiu

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego na terenie gminy Lubiewo  w Bysławiu przy ul. Słonecznej 6. PSZOK jest czynny we wtorki i soboty od 8:00 do 15:00.
 2. Korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie gminy Lubiewo, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz
  Gminy Lubiewo.
 4. Z nieruchomości zamieszkałych do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:

– papier i tektura

– szkło

– odpady kuchenne ulegające biodegradacji

– odzież

– tekstylia

– lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

– urządzenia zawierające freony

– farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne

– leki inne niż wymienione w kodzie 20 01 31

– baterie i akumulatory

– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w kodzie 20 01 21,
20 01 23, 20 01 35

– tworzywa sztuczne

– metale

– wielkogabarytowe – meble

– wielkogabarytowe z metalu

– opony

– odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

– gruz ceglany

– odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

– zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w kodzie 17 01 06

– usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

– odpady ulegające biodegradacji

– opakowania wielomateriałowe.

 • Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Nieodpłatnie i bez limitu przyjmowane są odpady budowlane i rozbiórkowe tj. zmieszane  oraz jednorodne odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
  i elementów wyposażenia.
 • Przyjęcia odpadów od mieszkańców gminy Lubiewo dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 • Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów                   z wykazem odpadów wymienionych w punktach 4-6 oraz szczegółowym opisie zawartym        w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 • Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, tak aby umożliwić ich selektywne odebranie.
 • Mieszkaniec na żądanie pracownika PSZOK zobowiązany jest pokazać dostarczone odpady, poprzez otwarcie worka, bagażnika,  w celu weryfikacji dostarczonych odpadów.
 • Mieszkańcy do PSZOK mogą dostarczyć odpady segregowane poza terminem ich zbiórki,  ustalonym w kalendarzach wywozu (tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, odpady zielone).
 • Pracownik PSZOK po odebraniu worków z posegregowanymi odpadami wyda mieszkańcowi taką samą ilość nowych worków na tworzywa sztuczne i metal, papier i tekturę, szkło, odpady zielone.
 • Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych (niecieknących)                        i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadających oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu.
 • Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV/AGD) muszą być kompletne (w całości).
 • Odpady należy samodzielnie wrzucić do oznaczonego kontenera lub złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. Odpady biodegradowalne (zielone)  dostarczone           w workach należy wrzucać bez opakowań (worków).
 • Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdził, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały w gospodarstwie domowym, co ustali na podstawie np.:
 • ilości dostarczonych jednorazowo odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
 • ilości dostarczonych wielokrotnie odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
 • rodzaj odpadów wskazuje źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).
 • Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów w szczególności:
 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpady w opakowaniach cieknących,
 • odpady poprodukcyjne,
 • papa i styropian budowlany.
 • Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne                        z   niniejszym Regulaminem oraz mogłoby to zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi.
 • Każde przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika obsługującego PSZOK.
 • Pracownik PSZOK po sprawdzeniu potwierdzenia zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządza w trzech egzemplarzach dokument (zgodnie z załącznikiem nr 1) potwierdzający dostarczenie odpadów.
 • Mieszkańcy dostarczający odpady na  PSZOK, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2014r. poz. 1182) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres nieruchomości,) przez administratora danych, którym jest Wójt Gminy Lubiewo. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów selektywnych odebranych od mieszkańców i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia adresu zamieszkania osób przywożących odpady do punktu. Dane przekazuje mieszkaniec podczas każdego dostarczenia odpadów na PSZOK. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
 • Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
 • przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
 • zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów,
 • zachowania wymogów bezpieczeństwa i ppoż.
 • Wszelkie informację o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu (52) 3349735.
 • Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest     w siedzibie Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo, w budynku edukacyjno- promocyjnym PSZOK oraz na stronie internetowej Gminy Lubiewo pod adresem www.lubiewo.pl
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10.12.2018r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK

  POTWIERDZENIE DOSTARCZENIA ODPADÓW
numer potwierdzenia:
Osoba przyjmująca odpady:
  Imię nazwisko (zgodne z deklaracją) ……………………………………………………………………. zamieszkały/a  pod adresem (zgodne z deklaracją)……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….   Imię nazwisko osoby dostarczającej odpady :……………………………………………………….. Dostarczone odpady:   Rodzaj odpadu   Masa odpadu                                                             „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazaną powyżej nieruchomość”        ……..…………………………………………………………           …………..……..………………….……………………          (data i czytelny podpis osoby dostarczającej odpady)                          (podpis przyjmującego)    
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK

Opady przyjmowane w PSZOK gminy Lubiewo
Rodzaj Nazwa przyjmujemy nie przyjmujemy na PSZOK
Papier i tektura Opakowania z papieru i tektury kartony,papiery,torebki papierowe itp. gazety,  czasopismafoldery,książki, zeszyty bez plastikowych okładek,papier szkolny, biurowy itp.   opakowań powlekanych folią lub kalką itp.,papieru zatłuszczonegotapet itp.,
Tworzywa sztuczne Opakowania z tworzyw sztucznych   butelki typu PET i po chemii gosp.kubeczki po lodach, margarynach, jogurtach itp.folia,styropian opakowaniowy, plastikowe zakrętki,miski, wanienki,  wiaderka, doniczki, plastikowe duże zabawki, meble ogrodowe itp.   styropianu pobudowlanego,folii poprodukcyjnej i z gospodarstw rolnych ,wenflonów, strzykawek  i innych art. medycznych, opakowań z zawartością itp.,wiaderek  z zawartością,doniczek z zawartością ziemi, zderzaków, kołpaków, plastików samochodowych itp.,
Opakowania wielomateriałowe Opakowania wielomateriałowe kartoniki po sokach, mleku, zupach itp., opakowań wielomateriałowych  z zawartością itp.
Szkło Opakowania ze szkła   słoiki, butelki (wstępnie       oczyszczone bez zawartości i nakrętek)     szkła żaroodpornego,ceramiki,zniczy z zawartością wosku,reflektorów, itp.,szyby okienne, drzwiowe itp.szyb zbrojonych, szyb klejonych np. samochodowych, laminowanych itp.,
Przeterminowane leki   Leki przeterminowane przeterminowane leki odpadów medycznych, strzykawek, igieł, wenflonów, opatrunków itp.
Chemikalia Chemikalia puszki i pojemniki  po farbach, detergentach, środkach ochrony roślin, itp. przyjmowane tylko z oryginalnymi etykietami określających zawartość pojemnika pojemników bez oryginalnych etykiet, które określałyby zawartość pojemnikapojemników z zawartością
Zużyte baterie i akumulatory z gospodarstw domowych Baterie i akumulatory baterie i akumulatory bez zawartości pierwiastków niebezpiecznych,  
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne telewizory kineskopowe, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do giermonitory kineskopowe itp.,komputery, odkurzacze, roboty kuchenne, telefony, zmywarki, pralki, mikrofalówki, maszyny do szycia, żelazka, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, tostery, kamery, aparaty fotograficzne, maszyny do pisania, tostery, opiekacze i inne urządzenia domowe elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych itp, sprzętu zdekompletowanego,
Lampy fluorescencyjne i inne opady zawierające rtęć   świetlówki liniowe, żarówkitermometry rtęciowe, ciśnieniomierze  itp.lampy fluorescencyjne rtęć w postaci płynnej
Urządzenia zawierające freony   lodówki, zamrażalki, chłodziarki, klimatyzatory zawierające freon itp., sprzętu zdekompletowanego  
Meble i inne odpady wielkogabarytowe Odpady wielkogabarytowe   tapczany, fotele, pufy, wykładziny, dywany również linoleum, materace, pierzyny, poduszki itp.,  
  Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie     Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia gruz betonowy,płytki łazienkowe, krawężniki chodnikowe,płytki chodnikowe itp.,cegły,dachówki,umywalki, wc kompakt,tynki, tapety, okleiny gruz betonowy zmieszany z odpadami poremontowymi pobudowanymi np. płytami karton gips, styropianem, foliami, piankami itp.gruzu w postaci masy sypkiej,gruz ceglany zmieszany z odpadami poremontowymi pobudowanymi np. płytami karton gips, styropianem, foliami, piankami itp.,
Opady zielone, bioodpady Odpady ulegające biodegradacji trawę, liście, gałęzie, kwiaty,  itp. kości zwierząt ,resztek obiadowych,olei jadalny,płyt wiórowych i MDF,drewna impregnowanego  itp.
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji   obierki,surowe części warzyw i owoców (kapusty, kalafiora itp.) odpadków warzyw i owoców przetworzonych (np. ugotowanych)
Zużyte opony Zużyte opony opony z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. opon z ciągników, maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych itp.,  
Metale Opakowania z metali puszki aluminiowe po napojach,puszki po konserwach, metale nie opakowaniowe np. blachy, rurki itp.  
Odzież i tekstylia Odzież i tekstylia zużyta odzież i tekstylia – odzież brudna, przemoczona lub zaolejona.